Guan Tianpei goes to Jiangnan
Guan Tianpei goes to Jiangnan

The Bluejackets Periods Regency

Guan Tianpei goes to Jiangnan

Guan Tianpei is assigned to the military commander of the Jiangnan area